top of page

Zasady ochrony danych osobowych klienta

 Dokonując rezerwacji klient akceptuje poniższe zasady ochrony danych osobowych.

„Dane osobowe” oznaczają informacje zbierane lub uzyskiwane podczas rezerwacji, tj: imię, nazwisko, adres mail i nr telefonu oraz pozostałe dane niezbędne do ustalenia ceny za pobyt.

Jakie dane są zbierane ?

W różnym czasie będziemy zobowiązani poprosić klienta o informacje, takie jak:

 • dane kontaktowe (nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail, adres)

 • informacje dotyczące dzieci klienta (wiek) wyłącznie w celu rozliczenia

 • data przyjazdu i wyjazdu klienta

 • nie zbieramy danych osobowych takich jak narodowość czy data urodzenia

 • nie zbieramy numerów kart kredytowych klienta

 • nie zbieramy informacji o preferencjach gości (rodzaj łóżka, preferowane gazety lub czasopisma, zainteresowania sportowe i kulturalne)

Celowo nie zbieramy żadnych danych wrażliwych, np. dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia czy orientacji seksualnej.

Kiedy dane klienta są zbierane ?

Dane osobowe są zbierane wyłącznie przy:

 • rezerwacji domku

 • zameldowaniu i zapłacie

 • skargach lub pochwałach

Przechowanie danych

 1. Będziemy przechowywać dane osobowe klienta przez czas potrzebny do ich przetworzenia, w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych i może je modyfikować, poprawiać oraz usuwać. W celu zmodyfikowania lub usuwania prosimy o mail na adres biuro@kaletka.pl lub listem na adres spółki.

 3. Zapewnimy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych klienta przed ich zmianą, przypadkową utratą lub bezprawnym usunięciem, a także przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wyjawieniem lub używaniem.

Udostępnienie danych

Nie udostępniamy danych osobom trzecim. Możemy być zobowiązani do przekazania danych klienta urzędom i instytucjom państwowym zgodnie z prawem Polskim.

 

Bezpieczeństwo danych

Kaletka sp. z o.o. podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu ochrony danych osobowych klienta przed potajemnym lub przypadkowym zniszczeniem, przypadkową zmianą lub utratą, a także przed nieupoważnionym dostępem lub wyjawieniem. W tym celu podjęliśmy środki techniczne (takie jak zapory sieciowe) i organizacyjne (takie jak system identyfikatorów i haseł, środki ochrony fizycznej itp.).

Dane kontaktowe są chronione hasłem i loginem. Transmisja danych jest szyfrowana w protokole https.

Dane są przechowane w jednym komputerze wykorzystywanym do fakturowania. Komputer jest chroniony hasłem i loginem.

System operacyjny zapewnia kodowanie (Windows 10).

Plik jest zahasłowany.

Przetrzymujemy dane osobowe klienta wyłącznie przez okres konieczny do celów określonych w tej Karcie lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pliki cookie. Pliki cookie nie są stosowane z chwilą publikacji niniejszego regulaminu ale mogą zostać wykorzystane do opracowania statystyk nieimiennych w przyszłości.

Dane zostaną usunięte na pierwsze  żądanie klienta (na adres biuro@kaletka.pl lub pocztą na adres siedziby).

bottom of page