English version ,Welcome to Kaletka, peace and nature, lakes region in Poland
Kalekta auf Deutsch, Ilau, Polen

Zasady ochrony danych osobowych klienta

 Dokonując rezerwacji klient akceptuje poniższe zasady ochrony danych osobowych.

„Dane osobowe” oznaczają informacje zbierane lub uzyskiwane podczas rezerwacji, tj: imię, nazwisko, adres mail i nr telefonu oraz pozostałe dane niezbędne do ustalenia ceny za pobyt.

Jakie dane są zbierane ?

W różnym czasie będziemy zobowiązani poprosić klienta o informacje, takie jak:

 • dane kontaktowe (nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail, adres)

 • informacje dotyczące dzieci klienta (wiek) wyłącznie w celu rozliczenia

 • data przyjazdu i wyjazdu klienta

 • nie zbieramy danych osobowych takich jak narodowość czy data urodzenia

 • nie zbieramy numerów kart kredytowych klienta

 • nie zbieramy informacji o preferencjach gości (rodzaj łóżka, preferowane gazety lub czasopisma, zainteresowania sportowe i kulturalne)

Celowo nie zbieramy żadnych danych wrażliwych, np. dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia czy orientacji seksualnej.

Kiedy dane klienta są zbierane ?

Dane osobowe są zbierane wyłącznie przy:

 • rezerwacji domku

 • zameldowaniu i zapłacie

 • skargach lub pochwałach

Przechowanie danych

 1. Będziemy przechowywać dane osobowe klienta przez czas potrzebny do ich przetworzenia, w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych i może je modyfikować, poprawiać oraz usuwać. W celu zmodyfikowania lub usuwania prosimy o mail na adres biuro@kaletka.pl lub listem na adres spółki.

 3. Zapewnimy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych klienta przed ich zmianą, przypadkową utratą lub bezprawnym usunięciem, a także przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wyjawieniem lub używaniem.

Udostępnienie danych

Nie udostępniamy danych osobom trzecim. Możemy być zobowiązani do przekazania danych klienta urzędom i instytucjom państwowym zgodnie z prawem Polskim.

 

Bezpieczeństwo danych

Kaletka sp. z o.o. podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu ochrony danych osobowych klienta przed potajemnym lub przypadkowym zniszczeniem, przypadkową zmianą lub utratą, a także przed nieupoważnionym dostępem lub wyjawieniem. W tym celu podjęliśmy środki techniczne (takie jak zapory sieciowe) i organizacyjne (takie jak system identyfikatorów i haseł, środki ochrony fizycznej itp.).

Dane kontaktowe są chronione hasłem i loginem. Transmisja danych jest szyfrowana w protokole https.

Dane są przechowane w jednym komputerze wykorzystywanym do fakturowania. Komputer jest chroniony hasłem i loginem.

System operacyjny zapewnia kodowanie (Windows 10).

Plik jest zahasłowany.

Przetrzymujemy dane osobowe klienta wyłącznie przez okres konieczny do celów określonych w tej Karcie lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pliki cookie. Pliki cookie nie są stosowane z chwilą publikacji niniejszego regulaminu ale mogą zostać wykorzystane do opracowania statystyk nieimiennych w przyszłości.

Dane zostaną usunięte na pierwsze  żądanie klienta (na adres biuro@kaletka.pl lub pocztą na adres siedziby).